ผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดห้ามยึดรถ คนยึดอาจเจอคุกหากเข้าข่าย

005

           ผู้เช่าซื้อหลายท่านอาจเคยเจอพนักงานบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ  ติดตามยึดรถคันที่เช่าซื้อหลังจากที่ผิดนัดการชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกันโดยที่บริษัทไม่เคยมีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ที่คงค้าง  ผู้เช่าซื้อบางรายถึงกับยอมให้พนักงานของบริษัทที่ตนเองเช่าซื้ออยู่ยึดไปอย่างง่ายดาย  โดยไม่รู้ว่าตนเองยังมีสิทธิในรถคันที่เช่าซื้ออยู่เต็มร้อย

           เนื่องจากการยึดรถคันที่เช่าซื้อนั้นผู้เช่าซื้อควรตรวจสอบให้ดีว่า  พนักงานที่มาติดตามยึดรถมีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทหรือไม่  เป็นบุคคลในหนังสือมอบอำนาจหรือไม่  และพนักงานคนดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจหรือไม่   หากไม่มีหนังสือมอบอำนาจหรือ มิใช่ตัวบุคคลตามหนังสือมอบอำนาจ  ท่านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นได้  ซึ่งอาจจะเข้าข่ายฐานความผิดลักทรัพย์ได้ แต่บางรายจ้างตำรวจมาตามยึดด้วย  ทั้งที่ตำรวจก็ไม่รู้ว่ามีการมอบอำนาจจริงเท็จเพียงใด  ตำรวจอาจตกเป็นผู้ต้องหาร่วมไปด้วยก็ได้

           ในทางปฏิบัติตามกฎหมายที่พนักงานของบริษัทจะสามารถยึดรถคืนได้ต่อเมื่อ  ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน  จากนั้นบริษัทหรือผู้ให้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เช่าซื้อชำระหนี้ที่ค้างชำระอีก 1 เดือน รวมระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือนหรือ 4 งวด  จึงจะสามารถยึดรถกลับคืนบริษัทหรือผู้ให้เช่าซื้อได้  เนื่องจากกรณีดังกล่าวเคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่  2667/2547 วินิจฉัยไว้ว่า  “ เมื่อยังไม่ได้ให้เวลาพอสมควรให้ผู้เช่าซื้อชำระจำนวนเงินที่ค้างชำระ  ถึงแม้จะค้างชำระ 3 งวด ไม่ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดสัญญา   ไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิยึดรถคืน  ถือว่าเป็นการยึดโดยละเมิด  ทำให้สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง  ไฟแนนซ์ต้องคืนเงินค่างวดที่ค้างชำระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย  แต่มีสิทธิเรียกค่าใช้ทรัพย์จากผู้เช่าซื้อ ”

           เหตุผลของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวน่าจะมาจากการที่ผู้ให้เช่าซื้อทำการยึดรถคันที่เช่าซื้อก่อนครบ 4 งวด นั้นถือว่าผู้ให้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อ  เนื่องจากประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่อง  ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543 ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2543 เป็นต้นมา  ซึ่งในข้อ 3 (4) บัญญัติเอาไว้ว่า  ผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติดๆ กัน และให้ผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว

          ในเมื่อผู้อ่านทุกท่านได้ทราบถึงสิทธิของตนที่ตกอยู่ในวังวนของผู้เช่าซื้อ  อย่าเพิ่งตกใจหลังจากที่ผิดนัดเพียง 3 งวด เพราะยังเหลือเวลาอีก 1 เดือน คืองวดที่ 4 ที่จะพอยืดเวลาในการหาเงินมาชำระค่างวดที่ค้างชำระได้  แต่หากค้างชำระค่างวดติดกันครบ 3 งวด  มีพนักงานมาตามยึดยังไม่ต้องคืนให้  หากเป็นพนักงานปลอมหรือหนังสือมอบอำนาจมอบผิดตัว  รีบแจ้งตำรวจตะครุบตัวดำเนินคดีได้  ในส่วนทางแพ่งสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้ผิดสัญญาเอง

โดย ทนายเกียรติศักดิ์  ช่อเจริญ  

 085-8631441