ผวจ.เชียงใหม่ร่วมเปิด งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2559

227831เมื่อวันที่ 18 สค 59 เวลา 09.00 น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2559 ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือซึ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ส่งผลกระทบต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศและรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาประชาคมโลก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยการจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่227832 227838 227837 227836 227835 227833