ขนส่งทางบกสแกนรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

1514296988672-659x1024

กรมการขนส่งทางบก เผยผล !!! สแกนรถโดยสาร และคนขับต่อเนื่อง 5 วัน จำนวน 78,088 คัน พบรถไม่พร้อม สั่งให้เปลี่ยนรถ ทันที 16 คัน ย้ำ!!! ตรวจเข้ม รถพร้อม คนขับรถพร้อม แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกราย แนะประชาชนพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ให้บริการไม่เป็นธรรม แจ้งสายด่วน 1584

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น “สแกนรถโดยสาร” ก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถที่ทางราชการกำหนด 212 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องวันที่ 5 ของ 7 แรก ที่ดำเนินการเข้มข้นตามมาตรการ 777 ของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้อยู่ระหว่างช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทาง ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม เฉพาะวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 15,709 คัน แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 8,184 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 7,525 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 65 คัน เป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 จำนวน 33 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 พบบกพร่องจำนวน 32 คัน สั่งพ่น “ห้ามใช้” ทันทีจำนวน 1 คัน และสั่งให้เปลี่ยนรถทันทีอีกจำนวน 5 คัน เนื่องจากพบตะปูที่ล้อรถ เบาะนั่งชำรุด เก้าอี้ขวางทางฉุกเฉิน,ประตูฉุกเฉินเปิดไม่ได้, กระจกแตกร้าว, ตรวจพบร่องดอกยางลึกต่ำกว่ากำหนด, น็อตล้อไม่ครบ ด้านพนักงานขับรถพบข้อบกพร่องจำนวน 3 ราย เนื่องจากแต่งกายไม่ถูกต้องและไม่ลงบันทึกเวลาในสมุดประจำรถ จึงเปรียบเทียบปรับและกำชับให้แก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมบันทึกประวัติความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ โดยไม่มีการสั่งเปลี่ยนคนขับ ทั้งนี้ส่งผลให้สถิติการสแกนรถโดยสารรวม 5 วัน (ตั้งแต่ 21-25 ธันวาคม 2560) ตรวจรถโดยสารและพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้น 78,088 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 467 คัน เป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 จำนวน 249 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 พบบกพร่องจำนวน 218 คัน ซึ่งถูกสั่งพ่น “ห้ามใช้” ทันทีจำนวน 4 คัน และสั่งให้เปลี่ยนรถทันทีอีกจำนวน 16 คัน ด้านพนักงานขับรถพบข้อบกพร่องจำนวน 19 ราย เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง จำนวน 13ราย ส่วนรถโดยสารสาธารณะเส้นทางระหว่างจังหวัด จำนวน 6 ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง และไม่บันทึกสมุดประจำรถ และเปลี่ยนคนขับรถทันที 1 ราย เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับรถ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดเฝ้าระวังการใช้ความเร็วของรถโดยสาร ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ Online แบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบบริหาร ควบคุม กำกับ การเดินรถโดยสารทุกคัน ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ ควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ด้วยกล้องเลเซอร์บนท้องสายหลักและสายรองทั่วประเทศ เพื่อความสำเร็จของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่ควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยจนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง ฝ่าฝืนกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ทิ้งผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด หรือปล่อยให้มีการนำรถไปใช้กระทำผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กรมการขนส่งทางบกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทันที พร้อมแนะนำประชาชน พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมช่วยเหลือประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกจังหวัดทั่วประเทศ แอพพลิเคชั่น DLT GPS แจ้งเหตุ ร้องเรียน และติดตามรถโดยสาร Online แบบ Real-time อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด.