gov4นายอดิศร กำเนิดศิริ 

วัน เดือน ปีเกิด  ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๖

คู่สมรส    นางยุพิน กำเนิดศิริ

ภูมิลำเนาเกิด   จังหวัดเชียงใหม่

 • การศึกษา.
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๑๑)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพ (พ.ศ.๒๕๑๔)
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๑๗)
 • Master of Public Administration (MPA) : The American University , Washinton D.C.,USA. (พ.ศ.๒๕๒
 • การอบรม…
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๔๙ (พ.ศ.๒๕๒๕)
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๘ (พ.ศ.๒๕๓๘)
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๑ (พ.ศ.๒๕๔๕)
 • หลักสูตร Development of Training Techniques : Sydney , Australia (พ.ศ. ๒๕๓๐)
 • หลักสูตร Civil Defence In Military Services : USA (พ.ศ.๒๕๓๙)
 • หลักสูตร Project Management Techniques : Germany (พ.ศ.๒๕๔๐)
 • การดูงาน
 • ดูงานด้านการจัดการมูลนิธิ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเกาหลีเหนือ
 • ดูงานด้านโรคเอดส์ ที่ประเทศเคนยา , กรีซ และอียิปต์
 • ดูงานการเลือกตั้งประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่สหรัฐอเมาริกา
 • ดูงานตามหลักสูตรนายอำเภอ ที่ประเทศเยอรมัน,ออสเตรีย,สวิสเซอร์แลนด์,ฝรั่งเศส,และประเทศอังกฤษ
 • ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๗ ปลัดอำเภอ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และปลัดอำเภอ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๓๑ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 • พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ เจ้าพนักงานปกครอง งานทะเบียนทั่วไป กองการทะเบียน กรมการปกครอง
 • พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๖ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
 • พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอ
 • พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนา ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมการปกครอง
 • ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาคิชกุฏ จังหวัดจันทบุรี
 • ๑ มกราคม ๒๕๔๒ นายอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นายอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
 • ตุลาคม ๒๕๔๕ โอนไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ นายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • ผลงานดีเด่น
 • สอบได้ที่ ๑ ของหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๘
 • ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้มีบุคลิกผู้นำดีเด่น” ของหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๘
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๔๕
 • รณรงค์ให้อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นอำเภอปลอดยาเสพติด อำเภอแรกของจังหวัดมหาสารคาม
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอของประชาชน เขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๐

คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 177,923  คะแนน