โครงการหนึ่งล้านกล้า ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2561

                                รางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต โครงการหนึ่งล้านกล้า ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2561281380วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหารระดับ 9 องค์การสวนพฤษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2561 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ประธานพิธี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2561 ภายใต้ “รางวัลไทย” โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของสุภาพสตรีทุกสาขาอาชีพ โดยผลงานที่พิจารณาจะเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทั้งทางการประกอบอาชีพ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งมีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ที่สมควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง ให้กำลังใจ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และสาธารณะชนสืบไป ////281381 281383 281382

สุพัตร์ มหาวัน / รายงาน.