วัฒนธรรมเชียงใหม่&วัดสันทรายต้นกอกเชิญเที่ยวงานประเพณีล่องสะเปาเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

cats123456สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนได้เข้าร่วม ประกวดสะเปาเชียงใหม่ในประเพณีล่องสะเปา เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ภำยใต้โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ  2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสันทรายต้นกอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญสมัครแข่งขันและร่วมเที่ยวชมกิจกรรมการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ล่องสะเปา เดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ 25  พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสันทรายต้นกอกเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ส ำคัญจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวด

1.สะเปาประกวดเป็นรูปแบบการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ สวยงาม ตามรูปแบบสะเปาเชียงใหม่

2.โครงสร้างต้องมีขนำดความยาว 70 เซนติเมตรกว้าง 30 เชนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร

3.วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ไม่ท ำลายสิ่งแวดล้อม

4.จัดตกแต่งเครื่องสักการะบูชาตามความเชื่อแบบพื้นบ้านเชียงใหม่

5.สะเปาที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องลอยน้ำทุกสะเปา ผู้ประกวดสามารถทำฐานแพสำหรับวางสะเปาลอยน้ำ แยกมาเองได้โดยไม่รวมตัวสะเปาที่ประกวด

6.ผู้เข้าร่วมการประกวดสะเปาจะต้องแต่งกายชุดพื้นบ้าน

7.จัดการประกวดในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกำยน 2561

ลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวลา 13.00 น.–14.30 น. เริ่มการประกวดในเวลา 15.00 น. – 17.00น.

8.คณะกรรมการตัดสินจะเริ่มการตัดสินให้คะแนนสะเปา ณ จุดที่วางสะเปาในเวลา 17.30 น.

9. ประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลการประกวด เวลา 19.00 น.

10การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและข้อยุติ

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม100 คะแนน

1.ขนดสะเปาถูกต้องตามกำหนด  15  คะแนน

2.รูปแบบสะเป อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สวยงาม 30 คะแนน

3.ตกแต่งเครื่องสักการะบูชาสวยงาม 30 คะแนน

4.การสื่อความหมายความศรัทธา ประเพณีล่องสะเปา 15 คะแนน

5.ความพร้อมเพรียงการมีส่วนร่วม กำรแต่งกาย 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล    8,000บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1.  เงินรางวัล 6,000 บำท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2.  เงินรำงวัล 4,000 บำท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล  2,000บำท      พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

ระเบียบและหลักเกณฑ์การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน“บะข่างโว่”

1.“ตัวบะข่างโว่” ท ำจากวัสดุไม้ไผ่เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญำพื้นถิ่น

2.”ตัวบะข่ำงโว่” ที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากขอบนอกของกระบอกไม้ไผ่ไม่เกิน 4 นิ้ว xยาว ไม่เกิน 5 นิ้ว

3.ตกแต่งให้มีความสวยงามได้ เช่น กำรเขียนลวดลำย และเคลือบแลคเกอร์เงา

4.การแข่งขันขัน“ตัวบะข่างโว่” 1 ใบ จะใช้แข่งขันได้เพียง 1 คนเท่านั้น ห้ามนมาแข่งซ้ำ (หนึ่งผู้เข้าแข่งขันต่อหน)

5. กรณีมีจำนวนผู้เข้ำแข่งขันมำกกว่ำ 9 คน จะท ำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันออกเป็นสอง

6. คณะกรรมการจะท ำการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงในลำดับที่ 1-4 ของแต่ละสายเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ

7. การแข่งขัน ฯ หากผู้แข่งขันไม่มาภยใน 5 นาที หลังาคณะกรรมการเรียกชื่อถือว่าผู้แข่งขันสละสิทธิ์

8. รอบชิงชนะเลิศผู้ที่ได้คะแนนมำกลำดับที่ 1-4ได้รับรำงวัล

9. กำรตัดสินคณะกรรมกำรสนำมแข่งจะมี 3 คน

9.1 กรรมกำรสั่งปล่อยบะข่างโว่ 1คน (ควบคุมสนำม) 9.2 กรรมการจับเวลาเสียง 1 คน 9.3 กรรมการรวมคะแนน 1 คน

10. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องลงทะเบียนแข่งขันด้วยตนเองพร้อมบะข่างโว่ที่ใช้แข่งขัน

ลงทะเบียนรำยงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันอำทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลำ 09.00 น. เริ่มกำรแข่งขันตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป

11. การจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านผู้เข้าร่วมกำรแข่งขันแต่งกำย ชุดพื้นเมือง

12. ผลการแข่งขัน เมื่อคณะกรรมการตัดสินแล้วถือว่าสิ้นสุดและข้อยุติ

รางวัลการประกวด     

รางวัลชนะเลิศ                         เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1.    เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2.    เงินรางวัล 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย                           เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ยื่นใบสมัคร/รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561ในวันเวลาราชการ ณ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2595 ,05311-2596 และ ที่การผู้ใหญ่บ้านสันทรายต้นกอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร.08-9433-7395

(ผู้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นผู้สมัคร และต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครจำนวน 1 ฉบับ)