ตำบลฟ้าฮ่ามจัดกิจกรรมKick Off Big Cleaning Dayรณรงค์ณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้าย

4วันที่ 9 มี.ค.62  เวลา 08.30 น.นายปรีชา  วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์Big Cleaning Day รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก โรคซิก้า โรคปวดข้อยุงลาย ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฟ้าฮ่ามโดยกำนันกำพล ทรงคำ , ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามฯ, เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาวนำโดย นายนิกร ยะแสน. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ. ผอ.รพ.สต.บ้านขะจาว โดย หลังจากเปิดงานแล้วผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านได้นำคระทำงานลงปฏิบัติการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ของตนเอง1

นายปรีชา  วรกุล นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามฯ ได้กล่าวขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีทั้งท้องที่ท้องถิ่น และคาดหวังว่าปีนี้จะควบคุมโรคไข้เลือดออกได้เหมือนปีที่ผ่านมา3 2