CPN จัดโครงการ ” ปันฮื้อน้อง ส่งมอบโรงเพาะเห็ด และฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน “

758302CPN จัดโครงการ ” ปันฮื้อน้อง ส่งมอบโรงเพาะเห็ด และฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน “

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดเสด็จ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้จัดกิจกรรม ” โครงการปันฮื้อน้องส่งมอบโรงเพาะเห็ดและฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ” นำโดย นางเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง เป็นประธาน กล่าวว่ากลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้ให้ความสำคัญกับชุมชนในทุกๆที่ ซึ่งศูนย์การค้าฯ ตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการมอบความสุขและประสบการณ์ที่ดีให้แก่สังคมและชุมชนช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้าน CSR ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะด้านการศึกษาพร้อมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม ซึ่งโรงเรียนวัดเสด็จ เป็นโรงเรียนดีในเขตตำบล ที่มีความพร้อมและมีความรู้ในเรื่องการเกษตร เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต และเป็นการต่อยอด สร้างให้ชุมชนยั่งยืนอีกด้วย

758266

นายบพิตร ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จ ได้กล่าวต้อนรับและนำชมฐาน การเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยฐานแรก การแปรรูป จากมะกรูด ทานที่ 2 ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งหมักจากเปลือกสับปะรด ฐานที่ 3 โรงเพาะเห็ด และฐานที่ 4 การแปรรูปจากสับปะรด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป , บริษัทประชารัฐสามัคคี , กลุ่มนักธุรกิจ BNI ลำปาง , ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง เป็นจำนวนมาก////758277758286 758307

พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าว จ.ลำปาง