สภาทนายความฯ สัมมนาวิชาการและอบรมชี้แจงทนายอาสาประจำสถานีตำรว

วันนี้ ( 14 ก.ค. 62 ) เวลาประมาณ 09.00 น. สภาทนายความโดยท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ จัดอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ภาค 5) / ภูธรภาค 5 (โครงการเพื่อการปฏิรูปที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ขึ้น ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ภาค 5) โดยมี นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ปฎิบัติหน้าที่แทนกรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการว่าหลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นสถานีตำรวจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ, พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33 และ 34) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
ช่วงเวลา 10.30 น. เป็นการอบรมในหัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ โดยพ.ต.อ.สถาพร โพธิ์ศรีรองผู้บังคับการตำรวจภูร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร และพล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีทนายอาสาในภาค 5 เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 340 คน