“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” อ.เมืองเชียงใหม่จัดก่อน “ราชสีห์เหลือง-ดำ” ร่วมกิจกรรมแน่นห้องประชุม

วันที่ 9 ส.ค. 62 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำปี 2562” โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ จำนวน 278 คน นำโดย นายวีระชัย ไชยมงคล นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อ.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อ.เมืองเชียงใหม่ ส.อบจ.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมกิจกรรม

สำหรับพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำปี 2562 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ซึ่งได้อาราธนา พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และอาราธนาเจ้าคณะตำบลจาก 9 ตำบล ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ เจริญพระพุทธมนต์ ปะพรหมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และผู้เข้าร่วมพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้อ่านสารจาก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง ตามลำดับ

ทั้งนี้สารจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ พอสรุปได้ว่า “…กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนขอภาครัฐในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายรัฐบาลให้บรรลุเป้หมายของการพัฒนาประเทศ ผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความสงบเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านร่วมกันบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ตีให้แก่พี่น้องประชาชน โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ…”

ในส่วนที่เป็นสารจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำปี 2562 พอสรุปได้ว่า “…กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนขอภาครัฐในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นให้มีความสงบเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านร่วมกันบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ตีให้แก่พี่น้องประชาชน โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ…”

วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” (ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยลัยรามคำแหง