สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาปฏิบัติการงานจัดเก็บรายได้สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตนัดพร้อมติวเข้มผู้ปฏิบัติงานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาปฏิบัติการงานจัดเก็บรายได้สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตนัดพร้อมติวเข้มผู้ปฏิบัติงานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมถกเวทีสัมมนาเชียงใหม่เมืองสมาร์ทซิตี้นายศุภชัยศุภศิรินายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่งในฐานะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่โดย ดร.จำรูญเร่งถนอมทรัพย์ประธานคณะกรรมการฯได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง”แนวทางปฏิบัติเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน2562ณอาคารเอนกประสงค์ไทยเข้มแข็งเทศบาลตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลทั้ง 119 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่

“เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประชุมวิชาการครั้งนี้จึงได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมคณะทีมงานมาเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาเพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่”นายศุภชัยกล่าว
ที่ประชุมยังมีการสัมมนากลุ่มเรื่องการบริหารแนวทางจัดการเมืองน่าอยู่ในรูปแบบSmartcityและเปิดให้ซักถามตอบปัญหาอุปสรรคของแต่ละเทศบาลในแต่ละพื้นที่เพื่อนำปัญหาต่างๆมาร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทั้งนี้เทศบาลที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับสิทธิ์จับฉลากรับแจกชุดผจญเพลิงจากสันนิบาตเทศบาลนครเชียงใหม่อีกด้วย