พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ในกองพันพัฒนาที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ระหว่าง พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3  (มทน.3)/ ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหาร การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.บส.ชน.) (ท่านใหม่) และ พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 (ผบ.พล.ร.7)/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.ปส.ชน.) (ท่านเก่า)

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) เป็นองค์กรในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบ แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ปี 2562 – 2565

โดยในปี 2563 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) มีภารกิจในการควบคุม อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอชายแดนภาคเหนือ และพื้นที่อำเภอตอนใน ที่ต่อเนื่องของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา

 ตามที่ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 (มทภ.3) ได้มีคำสั่งให้ ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7 (ผบ.พล.ร.7) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.ปส.ชน.) ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาหน่วยงาน      ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้สร้างผลงานในการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด เป็นที่ประจักษ์ และสำเร็จลุล่วง ตามเจตนารมณ์ ของผู้บังคับบัญชา เป็นอย่างดีเยี่ยม และในปีงบประมาณ 2563 ได้มีคำสั่งให้ ท่านแม่ทัพน้อยที่ 3 (มทน.3) รับมอบภารกิจปฏิบัติหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ผบ.ศป.บส.ชน.)/ ในปีงบประมาณ 2563