ประกันสังคมเชียงใหม่ จัดโครงการประกันสังคมถ้วนหน้าสู่แรงงานภาคอิสระ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชน และเข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคมในการดำรงชีพยามชราสู่แรงงานภาคอิสระ

3 ต.ค.62  ที่ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมถ้วนหน้าสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ภาคเหนือ) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม รวมไปถึงสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงการมีหลักประกันทางสังคม และเป็นการพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน อีกทั้งสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ กลุ่มเกษตรกรชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ เลี้ยงสัตว์ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง กลุ่มค้าขาย หาบเร่แผงลอย และกลุ่มอาชีพอิสระอื่นๆ ให้เข้าถึงสวัสดิการความคุ้มครองทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร รวมถึงเงินบำเหน็จชราภาพ และเป็นทุนในการดำรงชีพยามชราสู่แรงงานภาคอิสระ  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ผู้เป็นเครือข่ายประกันสังคม และผู้ประกอบอาชีพอิสระในภาคเหนือ จำนวน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดลำปาง รวม 250 คน