ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

4 ต.ค. 62 พ.อ.อโณทัย  ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ มทบ.33 โดยได้มีการจัดกองผสมสวนสนามเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จากตัวแทนทหารและนักศึกษาวิชาทหาร 222 นาย บริเวณสนามฝึกกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รอง ผบ.มทบ.33 กล่าวว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกองทัพบก ในการที่จะผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนกำลังหลักในยามที่ประเทศชาติต้องการ โดยนโยบายสำคัญในการฝึกคือต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้ในวิชาทหาร สามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธีและปฏิบัติการระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มเติมในเรื่องการเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน และการมีจิตสาธารณะทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และอำนวยการส่งเสริมการฝึกส่งผลให้เยาวชนมีระเบียบวินัยที่ดี