ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในทุกด้าน

12 ต.ค. 62 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะสื่อมวลชน ภายใต้ชื่องาน “ปี้น้อง..ยินดีตี้ปะกั๋น” ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในทุกด้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำว่า ภาคราชการต้องบูรณาการการทำงาน และร่วมมือกันอย่างจริงจัง เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม การทำงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ลมหายใจของจังหวัดเชียงใหม่คือการท่องเที่ยว ทำอย่างไรจะทำให้การดูแลความสะดวก และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีมากขึ้น รวมทั้งภาคการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่ง ทำอย่างไรจะพัฒนาให้เป็นเกษตร 4.0 เป็นเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตเชิงคุณภาพ มีตลาดที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฯลฯ ซึ่งต้องอยู่ที่ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ขอให้ทุกคนรักเมืองเชียงใหม่ช่วยกันทำสิ่งดีๆ นำพลังที่มีอยู่มาช่วยกันทำเพื่อจังหวัดเชียงใหม่