ผู้ว่าฯ เชียงใหม่แจ้ง อปท.ทุกแห่งตรวจสอบหอกระจายข่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการ อปท.ทุกแห่ง ตรวจสอบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทั้ง 2,199 แห่ง ให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นที่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีความสำคัญอย่างมาก ในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของจังหวัดเชียงใหม่ทำการสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่หน่วยงานของรัฐจัดสร้างขึ้นในการกระจายเสียงในหมู่บ้านชุมชน ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับทางจังหวัด


สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่