อิออนอาสา ปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับอำเภอพร้าว และราษฎรในพื้นที่อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับการสนับสนุนจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดทำโครงการ อิออนอาสา ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตรั้วธรรมชาติ ระยะทาง 19.5 กิโลเมตร เนื้อที่ 70 ไร่ เพื่อแบ่งแนวเขตระหว่างพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ทำกินกับพื้นที่ขอคืนเพื่อฟื้นฟูเป็นป่าธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ จำนวนกล้าไม้ทั้งหมด 7,000 กล้า พันธุ์ไม้ได้แก่ มะขามป้อม มะค่าโมง และไผ่ เป็นต้น โดยคุณเคนจิ ฟุจิตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีเปิด การดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากส่วนราชการอำเภอพร้าว หน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น โรงเรียน พ่อค้า ประชาชน อำเภอพร้าว และ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีมวลชน 400 คน
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 878,558 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว และอำเภอพร้าวทั้งอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ประกอบไปด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงตอนบน มีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จำนวน 59 หมู่บ้าน พบบางพื้นที่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ โดยการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พื้นที่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก่อน มติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครองที่เดิม อนุโลมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ ส่วนที่ 2 พื้นที่มีการใช้ประโยชน์หรือขยายพื้นที่เพิ่ม หลัง มติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 ไม่ใช่ผู้ครอบครองเดิม ให้พิจารณาคุณสมบัติผู้ยากไร้ฯ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/57 ดำเนินการขอคืนพื้นที่ และส่วนที่ 3 พื้นที่มีการใช้ประโยชน์บุกรุกหรือขยายพื้นที่ หลังปี พ.ศ. 2557 ให้ดำเนินการขอคืนพื้นที่พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย การดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์ พบว่าบางพื้นที่ยังประสบปัญหาราษฎรไม่ทราบแนวเขตพื้นที่ขอคืน และพื้นที่ทำกินที่ชัดเจน มีการกลับเข้าไปทำกินในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการปลูกป่าแนวรั้วธรรมชาติเพื่อกำหนดให้ชัดเจน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562-2563 อุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูป่าไม้ ในพื้นที่ทวงคืนบ้านผาแดง หมู่ 14 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทย เป็นองค์กรเอกชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันไฟป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ ตลอดจนการปลูกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2561 รวม 1,454 ไร่ และในปี 2562 ดำเนินการปลูกป่าระยะทาง 19.5 กิโลเมตร เนื้อที่ 70 ไร่