อสม.หมู่ 3 ต.ฟ้าฮ่าม รนณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

3063วันนี้ 16 ส.ค. 57 เวลา 09.00 น. กลุ่ม อสม.จิตอาสาบ้านไร่ ม.3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่นำโดยผู้ใหญ่บ้านและ นางฉวีวรรณ รักธรรม อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการกำจัดแหล่งลูกน้ำ ในชุมชน สำรวจภาชนะ แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทให้ทุกครัว เรือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

14900 3062