กฎหมายใกล้ตัว

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดโอกาสให้ประชาชนฟ้องเองได้

            การทุจริต เป็นภัยร้ายแรงสำคัญที่ทำลายความมั่นคงของชาติ การทุจริตเกิดจากหลายสาเหตุ ตัวแปรปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ “ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ” ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันถือว่าการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น “วาระแห่งชาติ ” มีเป้าหมายสำคัญคือ “ คนโกงรายเก่าจะต้องหมดไป คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้มีการโกงในทุกวงการ ” การดำเนินการทุกอย่างจึงต้องมิใช่เป็นเพียงแนวนโยบาย แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมในทุกระดับและต้องมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ  มีกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย ตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้บัญญัติไว้ว่า “ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( บทบัญญัติของมาตรานี้เป็นมาตราหลักของความรับผิดยังมีอีกหลายมาตราที่เป็นเป็นความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ) นิยามความหมายของคำว่า “ เจ้าพนักงาน ” นั้นได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (16) ได้บัญญัติไว้ว่า “ เจ้าพนักงาน ” หมายความว่า   บุคคลซี่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่                 จากนิยามความหมายดังกล่าวเจ้าพนักงานจึงไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานของรัฐ  เท่านั้น […]

ความรุนแรงในครอบครัวสำคัญ อย่ามองข้ามว่าเป็นแค่เรื่องครอบครัว

ท่านผู้อ่านมักจะได้ยินและเข้าใจกันว่า  เวลามีเหตุทำร้ายร่างกายกันในบ้านเวลาตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเข้าระงับเหตุ  และแจ้งศูนย์วิทยุสื่อสารเพียงว่า  กรณีเป็นเหตุภายในครอบครัว  แต่เหตุดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดภายในครอบครัว  ทางผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการรับแจ้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ เห็นว่าเป็นเรื่องครอบครัวจึงแยกย้ายกันไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามี “ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ” จึงไม่ดำเนินการร้องทุกข์            “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวแล้ว  ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวกับการกระทำที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งให้มีอำนาจจัดให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ และขอรับคำปรึกษาแนะนำจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ในกรณีที่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะดำเนินคดี ให้จัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร้องทุกข์แทนได้ ถ้ามิได้มิได้มีการร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว               เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงภายในครอบครัวนี้  ผู้ใดกระทำความผิดฐานกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้ แต่ไม่ลบล้างความผิดประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นมาตรา หากการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้          […]

โลกโซเชียลอันตรายแชร์แชทเท็จอาจได้รับโทษจำคุก

โลกโซเชียลอันตรายแชร์แชทเท็จอาจได้รับโทษจำคุก ในปัจจุบันสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์คได้รับความนิยมเป็นวงกว้างไปทั่วโลก  ทำให้ผู้คนได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว การสื่อสารยิ่งได้รับการพัฒนาเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถเข้าถึงการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้คำพูด แต่ใช้ตัวอักษรสื่อสารแทนคำพูดเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับสารและส่งต่อๆ กันไปเป็นจำนวนมาก จากเดิมที่เคยสื่อสารกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Mail ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อมาสื่อสารและกระจายข่าวสารกันทางเฟซบุ๊ค ( Facebook ) จนมาถึงยุคของการสื่อสารกันทางไลน์ ( Line ) โดยมีเพียงโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งแอปไลน์ และอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ง่ายจากการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของเอกชน ส่วนข้อความข่าวสารต่างๆ ที่จะเป็นจริงหรือเท็จนั้น  ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล แต่ในปัจจุบันบางข้อความหรือภาพตัดต่อที่เข้าข่ายเป็นการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่สามที่ถูกแชร์หรือแชทกันทางเฟซบุ๊คหรือทางไลน์นั้น  บางคนได้รับข้อมูลมาโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองได้รับข้อความหรือภาพมาแล้วก็แชร์ข้อความหรือภาพนั้นไปให้เพื่อนทั้งส่วนตัวและกลุ่มไลน์อีกทอดหนึ่ง  จนเกิดเป็นปัญหาตามมาคือ ผู้ที่ถูกหมิ่นประมาทดำเนินคดีฟ้องผู้ที่ทำการหมิ่นประมาทต้นทางของการหมิ่นประมาทและผู้แชร์ข้อความหรือภาพดังกล่าว ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับได้รับความ ส่วน มาตรา 328 เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทที่ได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพ หรือบันทึกอีกษร กระทำโดยกระจายเสียง หรือการกระจายภาพหรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท แต่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการกระทำความผิดกันมากขึ้นเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทด้วยข้อความหรือภาพ จนในปี พ.ศ.2550 […]

ผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดห้ามยึดรถ คนยึดอาจเจอคุกหากเข้าข่าย

           ผู้เช่าซื้อหลายท่านอาจเคยเจอพนักงานบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ  ติดตามยึดรถคันที่เช่าซื้อหลังจากที่ผิดนัดการชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกันโดยที่บริษัทไม่เคยมีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ที่คงค้าง  ผู้เช่าซื้อบางรายถึงกับยอมให้พนักงานของบริษัทที่ตนเองเช่าซื้ออยู่ยึดไปอย่างง่ายดาย  โดยไม่รู้ว่าตนเองยังมีสิทธิในรถคันที่เช่าซื้ออยู่เต็มร้อย            เนื่องจากการยึดรถคันที่เช่าซื้อนั้นผู้เช่าซื้อควรตรวจสอบให้ดีว่า  พนักงานที่มาติดตามยึดรถมีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทหรือไม่  เป็นบุคคลในหนังสือมอบอำนาจหรือไม่  และพนักงานคนดังกล่าวเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจหรือไม่   หากไม่มีหนังสือมอบอำนาจหรือ มิใช่ตัวบุคคลตามหนังสือมอบอำนาจ  ท่านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นได้  ซึ่งอาจจะเข้าข่ายฐานความผิดลักทรัพย์ได้ แต่บางรายจ้างตำรวจมาตามยึดด้วย  ทั้งที่ตำรวจก็ไม่รู้ว่ามีการมอบอำนาจจริงเท็จเพียงใด  ตำรวจอาจตกเป็นผู้ต้องหาร่วมไปด้วยก็ได้            ในทางปฏิบัติตามกฎหมายที่พนักงานของบริษัทจะสามารถยึดรถคืนได้ต่อเมื่อ  ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน  จากนั้นบริษัทหรือผู้ให้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เช่าซื้อชำระหนี้ที่ค้างชำระอีก 1 เดือน รวมระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือนหรือ 4 งวด  จึงจะสามารถยึดรถกลับคืนบริษัทหรือผู้ให้เช่าซื้อได้  เนื่องจากกรณีดังกล่าวเคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่  2667/2547 วินิจฉัยไว้ว่า  “ เมื่อยังไม่ได้ให้เวลาพอสมควรให้ผู้เช่าซื้อชำระจำนวนเงินที่ค้างชำระ  ถึงแม้จะค้างชำระ 3 งวด ไม่ถือว่าผู้เช่าซื้อผิดสัญญา   ไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิยึดรถคืน  […]

พรบ.การทวงถามหนี้ มีผลบังคับอีก 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษา

           เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558  มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 47 มาตรา กำหนดโทษทั้งจำทั้งปรับ  หากมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องมีบทลงโทษหนักกว่าชาวบ้านถึง 5 เท่า ในที่นี้ขอนำรายละเอียดที่สำคัญบางส่วนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้             1. ระบุไว้ว่า ผู้ที่จะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนก่อน โดยการทวงถามหนี้นั้น ห้ามทวงกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ลูกหนี้ระบุไว้ ส่วนการติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ไปยังบุคคล สามารถติดต่อได้ในเวลา 08.00-20.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และวันหยุดราชการสามารถติดต่อตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.             2. ข้อห้ามสำหรับการทวงถามหนี้ คือ ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแก่ร่างกายและชื่อเสียงของลูกหนี้ นอกจากนี้ ยังห้ามทวงหนี้ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น เป็นการทวงหนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐ หรืออาจจะเข้าสู่การดำเนินคดี เป็นต้น             3. โทษทางอาญา หากมีบุคคลที่ฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี […]

ผู้เสียหายคดีรถชนควรทำอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบคู่กรณีในคดีอาญาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง

            จากการที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ชนกัน หรือ รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันเอง หรือชนคนเดินก็ตาม  ในคดีอาญาจะเป็นเรื่องของ พรบ.จราจรทางบก  พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้เสียหายเมื่อเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเวรจะต้องรับผิดชอบสำนวนคดีดังกล่าวจนกระทั่งส่งสำนวนคดีพร้อมกับผู้ต้องหาให้กับพนักงานอัยการส่งฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาล  แต่ก็มีบางสำนวนที่พนักงานสอบสวนทำสำนวนไม่รัดกุมและรวบรัด  เนื่องจากมิได้สอบถามฝ่ายผู้บาดเจ็บที่ได้รับความเสียหายต้องการให้ฝ่ายผิดบรรเทาผลร้ายมากน้อยเพียงใด  เพื่อให้พนักงานอัยการได้ร่างในคำฟ้องถึงเรื่องมีการเบาเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือไม่             หลังจากที่จำเลยถูกฟ้องแล้วศาลท่านจะดูรายงานการชันสูตรพลิกศพหรือบาดแผลประกอบการวินิจฉัย  หากจำเลยต้องการบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น  เพราะไม่อยากติดคุกก็จะขอศาลทำการไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บก่อน  เพื่อชดใช้ค่าเสียหายก่อนพิพากษา  นอกจากนั้นยังมีอีกกรณีหนึ่งที่ทางศาลจะปฏิบัติคือ  ออกหมายเรียกหรือหมายนัดให้ผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บมาศาลในวันนัดพร้อม สอบคำให้การจำเลย  เพื่อจะได้สอบถามผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บว่าต้องการให้จำเลยเยียวยาหรือชดใช้ค่าสินไหมจำนวนเท่าใด  เนื่องจากเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา             ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์  ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย  ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย  ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้  แต่การยื่นคำร้องดังกล่าวผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยาน  ในกรณีไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี  และให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในส่วนคดีแพ่ง  แต่ในคดีอาญาเป็นผู้ร้อง  ซึ่งกรณีดังกล่าวควรมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือในคดีเพื่อสืบพยานในส่วนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องเท่านั้น ถ้าในคดีมีการตายเกิดขึ้นจำเลยไม่ได้บรรเทาผลร้ายให้แก่ญาติผู้ตายแล้วโอกาสรอดจากคุกมองไม่เห็น  หากฟ้องทางแพ่งเองจะต้องเสียค่าขึ้นศาลอีกร้อยละ 2 บาท ต่อทุนทรัพย์ที่ฟ้อง             ส่วนคดีที่บาดเจ็บหรือทุพลภาพบางรายจำเลยขอจ่ายค่าสินไหมให้เพียง 20,000 บาท ทางผู้เสียหายรับไม่ได้เพราะน้อยเกินไป  ซึ่งไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่แต่งตั้งทนายความเข้ามาช่วยเหลือในคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  จนกระทั่งในที่สุดจำเลยต้องคำพิพากษาเพียงว่ามีความผิดแต่รอการลงโทษไว้ […]

เป็นมิตรเมื่อเช่าซื้อ เป็นศัตรูเมื่อทวง

เป็นมิตรเมื่อเช่าซื้อ เป็นศัตรูเมื่อทวง          เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ไม่มีเงินก้อนที่จะหาปัจจัยที่ห้าสำหรับชีวิตประจำวัน  เพื่อนำไปซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  จึงต้องพึ่งสถาบันการเงินที่เรียกกันง่ายว่า ไฟแนนซ์ มาช่วยซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้  แล้วค่อยๆ ผ่อนจ่ายกับบริษัทเป็นรายเดือน  โดยบริษัทต่างๆ ที่รับจัดไฟแนนซ์ให้มักจะรวมค่าดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่มไปในตัวเรียบร้อยแล้ว  จึงคำนวณออกมาเป็นราคาที่เช่าซื้อกัน  ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 บัญญัติเอาไว้ว่า “ อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว ”           ทั้งที่ผู้เช่าซื้อทำสัญญาที่บริษัทเอามาให้ลงชื่อโดยที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถต่อรองใดๆ ได้กับสัญญาสำเร็จรูปดังกล่าว  ซึ่งมีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมรวมอยู่ด้วย  ในอดีตการเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย แต่ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543 เข้ามาควบคุมบริษัทสินเชื่อเหล่าหนี้           ส่วนใหญ่ผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภคขาดส่งค่างวดเพียง 2 งวด  ถูกพนักงานของบริษัทโทรตามวันละหลายๆ ครั้งจนเกิดความรำคาญ  ทั้งที่ผู้บริโภคเองก็ไม่ได้ติดค่างวดถึง 3 งวด แต่อย่างใด ซึ่งในใจจะนำไปชำระในงวดที่สามคราวเดียวกันหมด  เนื่องจากระยะเวลาทั้งสองงวดติดขัดปัญหาเรื่องเงิน  […]

ขายฝาก….สัญญาอันตรายยิ่งกว่าสัญญาธรรมดา

          ผมได้พบเจอกับชาวบ้านที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมานาน  อยากนำปัญหาต่างๆ ที่ทราบและเกิดขึ้นกันมากมาให้ชาวบ้านได้รู้เท่าทันคน  เป็นเรื่องที่ชาวบ้านร้อนเงินนายทุนย่อมเข้าใจ  แต่ก็ใช้กลวิธีบีบเจ้าของที่ดินด้วยการทำสัญญาขายฝากเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องลูกหนี้หากไม่ชำระหนี้  นอกจากให้ทำสัญญาขายฝากแล้วยังแถมพ่วงด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นรายเดือน   หากส่งแต่ดอกต้นไม่เห็นต้นครบกำหนดนายทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทันทีโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล การขายฝาก  คืออะไร  มักจะเป็นคำถามที่ทำให้ชาวบ้านชวนคิด  เมื่อนายทุนเห็นโอกาสว่าที่ลูกหนี้เข้ามาหาก็จะบอกให้ว่าที่ลูกหนี้ว่า  ที่นี่รับขายฝากที่ดินอย่างเดียว  ไม่ทำสัญญากู้ยืมหรือจำนอง  เมื่อเจ้าของเงินเอ่ยเช่นนั้น  ว่าที่ลูกหนี้บางรายก็ไม่เข้าใจว่าการขายฝากเป็นอย่างไร  แต่ขอให้ได้เงินทำหมดโดยไม่ได้คิดถึงเวลาไถ่ถอน หรือ ที่ดินจะหลุดมือไปหรือไม่  มารู้อีกทีก็สายเสียแล้ว การขายฝาก  คือ  การซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีแต่มีข้อตกลงว่า  ผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนด  โดยข้อตกลงให้ไถ่คืนนั้นจะต้องตกลงกันในเวลาทำสัญญาขายฝากเท่านั้น ทรัพย์สินที่สามารถขายฝากมีทรัพย์จำพวกอสังหาริมทรัพย์ ( ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ )  เช่น  ที่ดิน ( โฉนด , น.ส.3 ) ต้องไปจดทะเบียนขายฝากที่สำนักงานที่ดินจังหวัด  บางแห่งเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัด…..(สาขา…..) ชื่ออำเภอ  เป็นต้น  โดยจะต้องทำการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินด้วย ส่วนทรัพย์สินจำพวกสังหาริมทรัพย์ ( ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ )ที่มีราคา  500 บาท หรือ  500  บาทขึ้นไป เช่น  รถยนต์  เครื่องสูบน้ำ  เกวียน โทรศัพท์มือถือ  […]

สิทธิในการขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

  สิทธิในการขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา        เนื่องจากสิทธิของประชาชนที่จะได้รับในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันสำคัญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายในคดี        อาญา หรือ จำเลยในคดีอาญา ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  ที่กำหนดเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา  ๓๙ และ  มาตรา  ๔๐ (๕) ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย  เนื่องจากการกระทำผิดอาญาของผู้อื่น  โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น  และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น   รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับค่าทดแทนกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  หากความปรากฏตามคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่า  ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผปู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด  ทั้งผู้เสียหายและจำเลยเป็นผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ และยังเป็นผู้ที่สามารถยื่นขอรับค่าตอบแทน  ค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจากรัฐ  โดยที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่บัญญัติไว้                                 การขอรับค่าตอบแทนหรือค่าทดแทนจากรัฐในกรณีของจำเลยที่ถูกยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๘๕ ( ยกฟ้องโดยจำเลยไม่ได้กระทำความผิดหรือ เหตุอื่น  ยกเว้นยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ) ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยไม่ได้มีความผิดจริงตามฟ้อง  จำเลยสามารถมีสิทธิในการขอความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ  เช่น ถูกขังมาแล้วเท่าใดให้คิดค่าทดแทนวันละ  ๒๐๐  บาท ค่าจ้างทนายความ  ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้รวมไปถึงอัตรารายได้นับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามิได้เป็นผู้กระทำความผิดจริง  ซึ่งในระหว่างที่ทั้งนี้รัฐจะคำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  พ.ศ.๒๕๔๔        […]

อังกฤษพบปลาดุกเผือกยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลก

อังกฤษพบปลาดุกเผือกยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลก   13 พ.ย.56 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่าที่ประเทศอังกฤษ เกิดเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อ เบอร์นี่ แคมเบล ชาวเมืองลิเวอร์พูล วัย 54 ปี  มีอาชีพนักตกปลา สามารถจับปลาดุกเผือกยักษ์ ขนาดยาวกกว่า 8 ฟุต น้ำหนักรวม 206 ปอนด์ ปลาดุกเผือกยักษ์ตัวนี้มีหัวสีเทา ลำตัวมีสีครีมออกขาว บริเวณครีบและหางออกสีขาวอมชมพู โดยเบอร์นี่ใช้เวลากว่า 7 ปีในการตามล่าปลาดุกตัวดังกล่าวหลังจากที่พบเห็นครั้งแรกแต่ทำให้มันหลุดมือไปเมื่อหลายปีก่อน โดยเขาสามารถจับมันได้ที่แม่น้ำ Ebro ใกล้บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ซึ่งเขาต้องใช้เวลานานกว่า 30 นาทีกว่าจะลากเจ้าปลาดุกเผือกยักษ์ตัวนี้ขึ้นมาจากตาข่ายดักปลา ซึ่งหลักจากชั่งน้ำหนักขอปลาตัวนี้ก็พบว่ามันมีน้ำหนักทำลายสถิติโลกที่ก่อนหน้านี้เคยมีผู้จับได้เพียงแค่ 196 ปอนด์ ทีมข่าว CMSKYNEWS รายงาน